Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

what matters most is
how well you
walk through the
fire.
Charles Bukowski, “How Is Your Heart?” (via calidae)
Reposted fromtonightless tonightless viaciarka ciarka
Kapelusznica
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaciarka ciarka
Kapelusznica
Kapelusznica
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
Kapelusznica
8713 b02c 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
Kapelusznica
7575 aaee 420
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
Kapelusznica
6154 0487 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viasaddam saddam
Kapelusznica
6137 e17e 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viasaddam saddam
Kapelusznica
Kapelusznica
Kapelusznica
1192 cac3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Kapelusznica
4708 62ab 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Kapelusznica
Reposted fromDennkost Dennkost viainsanedreamer insanedreamer
Kapelusznica
8538 d35b 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Kapelusznica
4470 dfd8 420
Reposted fromnieroztropna nieroztropna viamefir mefir
Kapelusznica
6524 f8c0 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
Kapelusznica
2947 94e7 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
Kapelusznica
4472 93d7 420
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
Kapelusznica
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
Kapelusznica
6004 1ae9 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl