Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2016

Kapelusznica
Ale co to jest miłość? Ludzie twierdzą, że kochają, tak sobie wyobrażają, ale miłość to jest codzienna, krwawa i straszna praca.
— Swietłana Aleksijewicz, "Cynkowi chłopcy"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
Kapelusznica
Ale co to jest miłość? Ludzie twierdzą, że kochają, tak sobie wyobrażają, ale miłość to jest codzienna, krwawa i straszna praca.
— Swietłana Aleksijewicz, "Cynkowi chłopcy"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
Kapelusznica

October 06 2015

Kapelusznica
ogromna potrzeba przytulenia .
jesienna depresja, czas start.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
Kapelusznica
Kapelusznica

anna-tran:

i just want all my secrets back, i don’t want anyone to know anything about me anymore.

Reposted fromlifeless lifeless viatbtf tbtf
Kapelusznica
0240 63d2 420
Reposted fromwelcometowonderland welcometowonderland viatbtf tbtf
Kapelusznica
9539 2f66 420
Reposted fromnexxt nexxt viathereover thereover
Kapelusznica
9539 2f66 420
Reposted fromnexxt nexxt viathereover thereover
Kapelusznica
0520 17cf 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahaber haber
Kapelusznica
0520 17cf 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahaber haber
Kapelusznica
3785 49c1 420
Reposted fromkjuik kjuik viahaber haber
Kapelusznica
3785 49c1 420
Reposted fromkjuik kjuik viahaber haber
Kapelusznica
Kapelusznica
9443 04fc 420
Reposted fromadamkrk adamkrk viamaliwa maliwa
Mam dla Ciebie tyle czułości. Niemal trudno ją znieść. Nie wiem co mam z nią zrobić.
— Persona (1966)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamaliwa maliwa
Kapelusznica
4990 a9e3 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viathereover thereover

August 28 2015

Kapelusznica
3035 ec25 420
Reposted fromadamkrk adamkrk viaiguana iguana
Kapelusznica
3402 0441 420
Reposted frommisza misza viaiguana iguana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl